top of page
CONDICIONS DE VENDA

CONDICIONS GENERALS DE VENDA EN AGROLLAVOR SUPERVERT, S.L. (Des d'ara esmentada com la marca comercial CULTIVAMUS) Les presents condicions generals de venda (les Condicions Generals de Venda) regulen les modalitats i les condicions de venda dels productes comercialitzats per CULTIVAMUS (els Productes). Tots els contractes per a la venda de Productes per part de CULTIVAMUS a tercers (el Client) estan regulats per les presents Condicions Generals, les quals formen part integrant de cada proposta, demanat i confirmació de comanda del producte en si en la pàgina web cultivamus. és Les condicions de venda aplicables a la comanda seran aquelles que estiguin en vigor en la data en què s'efectuï aquest (veure data al final del document).

Condicions Generals:

1. Productes preus i característiques

1.1.- Excepte quan estigui expressament indicat, els preus dels productes publicats per CULTIVAMUS s'han d'entendre amb l'IVA inclòs. CULTIVAMUS es reserva el dret de confirmar o modificar els preus dels Productes publicats a la seva botiga d'Internet, en catàlegs informatius i en material publicitari, en qualsevol moment.

1.2.- Les característiques tècniques i funcionals relatives als Productes publicades per CULTIVAMUS a través de missatges promocionals o material informatiu són aquelles que comuniquen els respectius fabricants. CULTIVAMUS no assumeix cap responsabilitat pel que fa la veracitat o abast de tals informacions. Excepte on s'especifiqui el contrari, els manuals dels productes seran en l'idioma que hagin estat subministrats pel fabricant. Les fotos dels productes són indicatives i no vinculants.

1.3.- Els productes no s'entreguen a títol de prova. No obstant els col·laboradors de CULTIVAMUS puguin donar indicacions i consells sobre les característiques dels Productes. El client és el responsable final de l'elecció dels Productes comandes i de la idoneïtat de les especificacions indicades per cada fabricant a les seves exigències personals.

2. Comandes - facturació

2.1.- Totes les ordres de compra transmeses a CULTIVAMUS hauran d'estar completades en tots els seus apartats, amb dades de contacte veraces i verificables, i han de contenir tots els elements necessaris per al correcte reconeixement dels Productes comandes. Cada comanda de producte transmès a CULTIVAMUS constitueix una proposta contractual del client i, per tant, serà vinculant per a CULTIVAMUS només si aquest confirma la seva acceptació. El lliurament de la comanda per part de CULTIVAMUS equival a la confirmació i acceptació del mateix.

2.2.- CULTIVAMUS es reserva el dret de no acceptar comandes incompletes o no emplenats adequadament o per incloure dades de contacte no veraces. En cas de manca d'execució de la comanda per part de CULTIVAMUS (per manca de disponibilitat del producte demanat pel client), CULTIVAMUS es compromet a avisar al Client en el menor termini possible, reemborsant les quantitats que aquest hagi desemborsat per al lliurament no efectuada , en aquest cas el Client no tindrà dret a altres reemborsaments ni indemnitzacions.

2.3.- La documentació fiscal relativa als Productes comandes serà emesa per CULTIVAMUS en el moment de l'expedició dels mateixos al Client.

3. Lliurament dels Productes

3.1.- Els terminis de lliurament indicats per CULTIVAMUS es refereixen als productes existents en els seus magatzems i, malgrat ser escrupolosament ponderats, s'han d'entendre no vinculants per CULTIVAMUS, la qual pot successivament confirmar o modificar-los en funció de les seves pròpies necessitats. Els retards en els lliuraments inferiors a 30 dies no donen dret al Client a rebutjar el lliurament dels Productes, ni a pretendre indemnitzacions pel transport.

3.2.- CULTIVAMUS es reserva el dret d'efectuar el lliurament dels Productes (encara que sigui relativa a una sola comanda) en diversos lliuraments successives encara que, en aquest cas, se li efectuarà un sol càrrec al Client en concepte de despeses de transport dels enviaments realitzats.

3.3.- Condicions i terminis de lliurament especials hauran de ser estipulats i acordats prèviament entre el Client i CULTIVAMUS i acceptades per escrit per CULTIVAMUS

4. Ofertes especials i regals

4.1.- Les eventuals ofertes especials promogudes per CULTIVAMUS seran vàlides fins a l'esgotament de les existències i, en qualsevol cas, estaran subjectes a la disponibilitat dels Productes. Les ofertes especials proposades per CULTIVAMUS s'entén que no són acumulables (excepte indicació expressa).

4.2.- En el cas que una oferta especial de CULTIVAMUS prevegi l'enviament d'un producte de regal costat d'un o més Productes comprats, el Client, per tenir dret a aquests Productes de regal, ho haurà de fer constar expressament mitjançant els mitjans que es sol·licitin (codi descompte en el procés de comanda o mètode anàleg) en l'ordre de compra enviada a CULTIVAMUS abans de la fi de les existències i / o promoció.

4.3.- No es proporcionarà

bottom of page